PORADNA

V naší online poradně se můžete spojit s jednotlivými odborníky, kteří rádi zodpoví vaše dotazy. Nejčastěji odpovídáme na klinické a pečovatelské otázky, velké oblibě se těší take konzultace se sociální pracovnicí a právní poradna. Další dotazy a zkušenosti sdílíme v naší FB skupině, ke které se můžete připojit TADY. Poradna je pro pacienty a pečující zdarma. Pokud jste poradnu využili a byli jste spokojeni, můžete nám jako drobné poděkování poslat DMS.

Obecné informace o Příspěvku na péči

 • Příspěvek na péči je zakotven v zákoně č.108/2006 Sb. – zákon o sociálních službách, konkrétně v paragrafech §7 až §30

 • O Příspěvek na péči  se žádá na příslušném Úřadě práce a odboru, který spadá pod jeho trvalé bydliště.

 • Žádost se dá volně stáhnout na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Nárok na příspěvek má osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

 • Z příspěvku je hrazena pomoc, kterou zajišťuje osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo při nemocniční či lázeňské hospitalizaci, která je potřebná v péči o vlastní osobu.

 • Kompletní Žádost o příspěvek na péči obsahuje dva formuláře:

 • Žádost o příspěvek na péči,
 • Oznámení o poskytovateli pomoci. Nutný je i průkaz totožnosti.
 • Celá agenda vyřízení příspěvku od podání do rozhodnutí by neměla být delší jak 105 dnů. Úřad práce má na vyřízení 60 dnů, posudkový lékař na OSSZ 45 dnů. Sociální pracovník po domluvě s žadatelem či pečující osobou navštívit žadatele v místě trvalého bydliště a vykonat tzv. sociální šetření, ze které vystaví zprávu. Pak Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vyhodnotí dle zdravotní dokumentace od praktického lékaře a specialisty, do jakého stupně závislosti bude žadatel zařazen.

 • Pokud bude žadateli příspěvek zamítnut, tak má 15 dnů na sepsání a odeslání odvolání. Odvolací orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) má na rozhodnutí 90 dnů.

 • Příspěvek by měl být výhradně použitý na hrazení potřebné péče pro osobu závislou na pomoci.

 • Při posuzování stavu žadatele staršího 18 let sociální pracovník posuzuje 10 schopností, tzv. životní potřeby (mobilita, orientace, komunikace, stravování, hygiena, sebeobsluha při oblékání, osobní zdraví, péče o sebe, péče o domácnost). Podle toho, kolik jich žadatel nezvládne, tak bude podle toho zařazený do stupně závislosti (I.- IV. stupeň). Dle určeného stupně závislosti je také určená výše příspěvku.

 • Doba péče o osobu blízkou se bere jako zaměstnání, pokud pečující osoba není zaměstnána v zaměstnání a je pouze doma a pouze pečuje o osobu blízkou. Stát hradí obě pojištění osobě, která pečuje o osobu blízkou ve II., III., a IV. stupni závislosti. Nehradí pojištění v I. stupni závislosti.

 • Je-li pobíratel Příspěvku na péči hospitalizován na lůžku či je mu poskytována péče v nemocnici, je to povinen do 8 dnů nahlásit příslušnému Úřadu práce. V případě, že je dotyčný hospitalizovaný více jak jeden kalendářní měsíc, tak se výplata příspěvku zastavuje od 1.dne následujícího měsíce. V případě, že s ním bude ve zdravotnickém zařízení jako doprovod/průvodce osobě pečující více jak kalendářní měsíc, tak se výplata příspěvku nezastavuje.

Obecné informace o Příspěvku na mobilitu

 • Příspěvek na mobilitu je zakotven v zákoně č.329/2011 Sb. – zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, konkrétně v paragrafech §6 až §7

 • Příspěvek se vyplácí měsíčně nebo čtvrtletně (složenkou nebo na bankovní účet).

 • Na Příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší jednoho roku. Nárok na příspěvek vzniká osobě tehdy, má-li nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ve II. stupni (ZTP) nebo III. Nárok na příspěvek má osoba, která se díky vzniklému zdravotnímu stavu musí pravidelně v celém kalendářním měsíci za úhradu dopravovat nebo je dopravována na pravidelné vyšetření, kontroly nebo rehabilitace.

 • Na Příspěvek na mobilitu nemá nárok osoba, které jsou poskytnuté pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. (Osoba je umístěná v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

 • Osoba o Příspěvek na mobilitu žádá na příslušném Úřadu práce a odboru, který spadá pod jeho trvalé bydliště.

 • Žádost se dá volně stáhnout na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 • Kompletní Žádost o příspěvek na mobilitu obsahuje jeden formulář. Žadatel musí mít u sebe jeden průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas nebo rodný list).

 • Celá agenda vyřízení příspěvku od podání do rozhodnutí by neměla být delší jak 105 dnů. Úřad práce má na vyřízení 60 dnů, posudkový lékař na OSSZ 45 dnů. Žadatel odevzdá vyplněné a podepsané formuláře na příslušný Úřad práce. Pracovníci formuláře převezmou a společně s Okresní správou sociálního zabezpečení posoudí, zdali má žadatel na příspěvek nárok. Pokud nebude příspěvek přiznán, má žadatel 15 dnů na sepsání a odeslání odvolání.

Výše Příspěvku na mobilitu je 550,- Kč za kalendářní měsíc.   

Obecné informace o Průkazu pro osobu zdravotně postiženou

 • Průkaz pro osoby se zdravotním postižením je zakotven v zákoně č.329/2011 Sb. – zákon o poskytování dávek zdravotně postiženým osobám §34 až §36

 • Karta ZTP – průkaz je nápomocen zdravotně postiženému tak, aby mohl čerpat určité výhody a benefity, které mu usnadní život s postižením. Dle zdravotního stavu žadatele se určí, do kterého ze tří stupňů průkazu bude zařazený. Na Průkaz pro osobu zdravotně postiženou má nárok osoba starší jednoho roku. Nárok na průkaz vzniká tehdy, jste-li osobou s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

 • Osoba o Průkaz žádá na příslušném Úřadu práce a odboru, který spadá pod jeho trvalé bydliště.

 • Žádost se dá volně stáhnout na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Kompletní Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením obsahuje jeden formulář.

 • Celá agenda vyřízení Průkazu od podání do rozhodnutí by neměla být delší jak 105 dnů.

 • Úřad práce má na vyřízení 60 dnů, posudkový lékař na OSSZ 45 dnů.Žadatel odevzdá vyplněný a podepsaný formuláře na příslušný Úřad práce.Pokud bude Průkaz přiznán v jakémkoliv stupni, tak ho bude moci žadatel začít uplatňovat až tehdy, kdy mu bude průkazka vydána.

 • Pokud nebude Průkaz přiznán nebo žadatel bude zařazený do jiného stupně, než se domníval, má žadatel 15 dnů na sepsání a odeslání odvolání.

 • V žádosti se vyplňují kontakty na praktického lékaře a specialisty (neurolog, ortoped atd…) posuzované osoby. Žadatel by neměl mít vyšetření u těchto lékařů starší jak 3 měsíce.

 • Průkaz osoby se zdravotním postižením rozlišuje 3 stupně postižení: těžké postižení (TP), Zvlášť těžké postižení(ZTP), zvlášť těžké postižení s průvodcem (ZTP/P)

 • Posudkový lékař na příslušné OSSZ sestaví na základě zdravotní dokumentace žadatele posudek o zdravotním stavu žadatele. Dle tohoto posudku je poté žadatel zařazený do určitého stupně a získá Průkaz. Posudek předá na Úřad práce a ten vystaví Průkaz. Žadatel musí doložit fotografii.

 • Příspěvek i průkaz jsou spolu spjaty. Dle stupně příspěvku mám nárok na daný průkaz ZP.

Nárok na Průkaz

Nárok na Příspěvek na péči

Mám-li průkaz s označením TP

Mohu žádat o příspěvek v I.stupni

Mám-li průkaz s označením ZTP

Mohu žádat o příspěvek ve II.stupni

Mám-li průkaz s označením ZTP / P

Mohu žádat o příspěvek ve III. a IV.stupni

 

Jak se dostat do Janských Lázní na rehabilitační pobyt?

Rehabilitační zařízení Státní léčebné lázně Janské Lázně a.s. nabízí širokou rehabilitaci pro pacienty s mnoha postiženími, zraněními a jinými druhy zdravotních komplikací, ať už chronických či akutních. Avšak mezi naše pacienty patří i lidé trpící amyotrofickou laterální sklerózou. Ročně v našem zařízení rehabilitujeme cca 10 až 15 těchto pacientů. Lidé mohou využít ubytování na několika dependancích s různým druhem komfortu a ošetřovatelské péče v závislosti na svém zdravotním stavu a mobilitě.

U koho mám o lázně zažádat a o jaký druh lázeňské péče?

Aby se člověk dostal do lázní, tak musí navštívit praktického lékaře nebo specialistu (neurolog, ortoped atd.). Lékař vyplní příslušný poukaz na lázeňskou léčbu, vyplněný poukaz odešle na zdravotní pojišťovnu žádajícího pacienta. Tam proběhne posouzení žádosti revizním lékařem zdravotní pojišťovny a rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo ne. Schválený návrh poté odchází do navrhovaného rehabilitačního zařízení. Ta dle svých kapacitních možností posléze osloví pacienta, kdy bude pro něj místo a kdy bude moci nastoupit. Léčebné poukazy mají různou dobu platnosti, dle diagnózy. Většinou je to maximálně 6 měsíců od schválení žádosti zdravotní pojišťovnou. Nástup na léčbu ale bývá dříve, záleží vždy na obsazenosti léčebny. Dnes jsou zákonem dané tři druhy lázeňské léčby. Drtivou většinu hradí zdravotní pojišťovna.

 

 • Příspěvková lázeňská péče (obvykle maximálně na 28 dnů, zdravotní pojišťovna hradí pouze léčebné procedury, ubytování a stravování si pacient hradí sám)
 • Komplexní lázeňská péče (obvykle maximálně na 28 dnů, zdravotní pojišťovna hradí léčebné procedury i ubytování a stravování pacienta, možnost prodloužení léčby na doporučení ošetřujícího lékaře v léčebně a na základě schválení zdravotní pojišťovnou)
 • OLÚ (Odborně léčebný ústav) (obvykle minimálně 28 dnů s možností prodloužit léčbu na 42 až 56 dnů na doporučení a posouzení ošetřujícího lékaře v léčebně a to vždy dle kondice a stavu pacienta, zdravotní pojišťovna hradí léčebné procedury i ubytování a stravování pacienta)
 • Doprava pacienta (Pokud imobilní pacient nemá možnost si zajistit odpovídající transport na léčebnu, tak zdravotní pojišťovna může dopravu uhradit. A to buď sanitním vozem (zajistí lékař vypisující lázně) nebo soukromým automobilem (ten ale nesmí řídit samotný pacient). Cestovní příkaz vystaví lékař, který vypisuje lázně, pacient ho vyplní a poté nechat potvrdit v lázních. Takto vyplněný příkaz poté pacient zasílá na svou zdravotní pojišťovnu pacient k proplacení.)
 • Doprovod s pacientem (Do lázní na léčbu je možné nastoupit i s doprovodem, který bude o pacienta v průběhu pobytu dále pečovat. V případě komplexní a OLÚ léčby je i doprovodu hrazeno zdravotní pojišťovnou ubytování a stravování. Nejdůležitější je, aby měl pacient indikovanou diagnózu na lázeňskou péči. Poté lázně předepisující lékař musí zaškrtnout/vyplnit na lázeňském poukazu nezbytnost doprovodu (tzv. průvodce) a řádně jeho potřebu odůvodnit. I nezbytnost doprovodu dále podléhá schvalování revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Během pobytu v lázních nemůže doprovodná osoba čerpat pracovní neschopnost. Musí čerpat, buď dovolenou nebo neplacené volno či pokud se nedomluví se svým zaměstnavatelem na jiném režimu.)
 • Poplatky spojené s pobytem (V současné době se na drtivé většině léčeben dále doplácí poplatky spojené s ubytováním. Vždy se platí tzv. lázeňský poplatek 15kč/za den pobytu. Tento poplatek je daný zákonem a odvádí se danému městu, ve kterých léčebna sídlí. Další poplatek se hradí za druh ubytování v léčebně. V Janských Lázních se rozlišují dva poplatky, podle toho, na kterém typu pokoji je pacient umístěný. Poplatek A (pokoj se sociálním zařízením, na rok 2019 se plánuje 130kč/dne pobytu) a poplatek B (pokoj bez sociálního zařízení, na rok 2019 se plánuje 100kč/den pobytu). Například když přijede pacient do našeho zařízení na léčení, na základní dobu 28 dnů, tak musí počítat ještě s tím, že bude muset uhradit ještě tyto poplatky: (28*15kč + 28*130kč = 4060kč). Tento poplatek nehradí zdravotní pojišťovna.)
 • Jak často mohu jezdit do lázní (dle platného indikačního seznamu by měl mít pacient s ALS nárok na lázeňskou léčbu jednou za kalendářní rok)

Kde najdu další informace o rehabilitaci v Janských Lázních?

Pacienti, kteří by chtěli přijet do naší dospělé léčebny na rehabilitaci, tak mohou najít a získat další informace na webu a u těchto osob:

www.janskelazne.com

 

Primářka léčebny dospělých

prim.MUDr. Ivana Uiberlayová (ivana.uiberlayova@janskelazne.com; 499 860 300)

Přijímací kancelář dospělé léčebny

(pkdospeli@jansklezane.com; 499 860 304)

Obchodní zástupce

Květa Tancibudková (kveta.tancibudkova@janskelazne.com; 499 860 126)

Zdravotně – sociální pracovník

Mgr. Jan Mertlík (jan.mertlik@janskelazne.com; 734 304 205)

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 
CAPTCHA
Ochrana proti spamu

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI