Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dávky pro osoby se zdravotním postižením - (Zákon 329//2011 Sb. a vyhláška 388/2011 Sb.)

Mám nárok:

mám-li těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a můj zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku (např. poruchy chování, které způsobují nemožnost využívání pomůcky) na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, když jsem osoba, která má těžkou vadu pohybového aparátu anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku jsem-li osoba starší 3 let pro pořízení pomůcky motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu; pro pořízení vodícího psa starší 15 let a v ostatních případech starší 1 roku když pomůcka není zcela nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění

Kde budu žádat:

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle místa trvalého pobytu.

Seznam kontaktních míst: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local

Podklady, které budu potřebovat:

Vyplněnou žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích ÚP nebo stažením formuláře na stránkách MPSV. V případě, že žádáte o příspěvek na pomůcku do 24 000 Kč včetně, nebo o příspěvek na motorové vozidlo nebo o pomůcku v ceně vyšší než 24 000 Kč a nemáte dostatek finančních prostředků k úhradě 10 % spoluúčasti je nutno doložit doklad o výši čtvrtletního příjmu a prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech.

Výše příspěvku:

na zvláštní pomůcku do 24 000 Kč, pokud je příjem osoby nebo společně posuzovaných osob nižší než 8 násobek životního minima. Spoluúčast činí 10% ceny pomůcky nejméně však 1 000 Kč. Ve zvláštních případech je poskytován i v případě, že příjem osoby nebo společně posuzovaných osob je vyšší než 8 násobek příjmu na zvláštní pomůcku nad 24 000 Kč, činí spoluúčast 10 %, pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, může krajská pobočka ÚP snížit finanční částku pro spoluúčast minimálně na 1 000 Kč maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 000 Kč, výše se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům

Doporučujeme zažádat:

Při splnění podmínek nároku na dávku

Musím zažádat sám/a?

Žádost musí být vyplněná a podepsaná. Na kontaktní pracoviště může žádost předat jiná osoba nebo lze zaslat poštou.