Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Příspěvek na péči

(Zákon 108/2006 Sb.)

Mám nárok:

Jsem-li závislý/á na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Z příspěvku hradím pomoc, kterou mi poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Kde budu žádat:

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle místa trvalého pobytu.

Seznam kontaktních míst: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local

Podklady, které budu potřebovat:

Vyplněnou žádost o příspěvek na péči a zároveň vyplněný formulář oznámení o poskytovateli pomoci. Pokud pomoc osobě poskytuje asistent sociální péče, musí být doložena ještě písemná smlouva o poskytnutí pomoci. Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích ÚP nebo je možno formuláře stáhnout na stránkách MPSV.

Výše příspěvku:

Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

800 Kč, jde-li o stupeň I
4 000 Kč, jde-li o stupeň II
8 000 Kč, jde-li o stupeň III
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV


Nárok na výplatu dávky nenáleží, pokud je oprávněná osoba celý kalendářní měsíc hospitalizována. Změny nutno nahlásit do 8 dnů na příslušné kontaktní pracoviště.

Doporučujeme zažádat:

Pokud nejsem schopen/a zvládat základní životní potřeby (pro I. stupeň minimálně 3) ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu dlouhodobého zhoršení zdravotního stavu nebo ji náleží příspěvek na péči a došlo k dalšímu zhoršení zdravotního stavu a snížení schopnosti zvládat základní životní potřeby. Při posuzovaní stupně závislosti se hodnotí zvládání základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. U dětí do 18 let se neposuzuje zvládání péče o domácnost.

Musím zažádat sám/a?

Žádost musí být vyplněná a podepsaná. Na kontaktní pracoviště může žádost předat jiná osoba nebo lze zaslat s dalšími potřebnými dokumenty poštou.